Liczniki internetowe
nauka jazdy płock
LOKALIZACJA:

Płock, ul. Królewiecka 11
II piętro (nad salonem Orange)


TELEFONY:

BIURO:
tel. (24) 366 52 20
(w godz. 10:00 - 15:00)
kom. 697 510 590

KIEROWNIK OŚRODKA:
kom. 607 860 936

e-mail: oskpawlik@interia.pl
ARTYKUŁY:

www.motocykl-online.pl:
1. Zakręty
2. Zakręty w sportowym stylu
3. Jak hamować?
4. Jazda z bagażem
5. Jazda w mieście


POLECAMY:IleMogeWypic.pl - alkomaty, alkohol, promile, wirtualny alkomat

Odszkodowania Płock

DROGA PO PRAWKO


Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

     Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna. POBIERZ

     Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.Orzeczenie lekarskie


     Badanie lekarskie odbywa się w naszych siedzibach przed rozpoczęciem kursu teoretycznego (nie trzeba szukać odpowiedniego lekarza na własną rękę). Badanie zakończone jest wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).Szkolenie


     W celu rozpoczęcia szkolenia należy udać się do jednego z naszych biur (patrz zakładka kontakt) i w obecności naszych pracowników wypełnić stosowne dokumenty. Po złożeniu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozpoczęcia szkolenia w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

     Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

     Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata - z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T
 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu,
 • 60 godzin przy kategorii D.


     Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia. Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.Egzamin Wewnętrzny


Egzamin wewnętrzny składa się z dwóch części:

 • teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego;
 • praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.


     Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

     Zakres części teoretycznej i praktycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, przebieg i sposób oceny egzaminu oraz czas jego trwania jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu na egzaminie państwowym.Egzamin Państwowy


     W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam, po podaniu swojego numeru PKK i potwierdzeniu dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) numeru PESEL, dokonuje się opłaty i ustala termin egzaminu.

     Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego. W przypadku egzaminu praktycznego w WORD Płock obowiązuje komputerowe losowanie egzaminatorów do osób egzaminowanych. W związku z powyższym oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu praktycznego może trwać do 2 godzin od wyznaczonego terminu egzaminu (dotyczy to egzaminów na kat. A i B).prawo jazdy płock prawo jazdy płock nauka jazdy płock